Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ  
Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ.
1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ), địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) và chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

- Bước 3: Sở Nội vụ quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định.

- Bước 4: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả:

Tổ chức/cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ)

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ (theo mẫu).

2. Bản sao có chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức).

3. Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

4. Danh sách người hành nghề lưu trữ kèm bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức).

5. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

6. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ:     01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

7. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ                     

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mầu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

9. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.​

Văn phòng Sở