Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2...

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dân chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: BNV.pdf
theo baochinhphu.vn