Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng kinh phí bầu cử
Văn phòng Sở