Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Đây là văn bản hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV.
Xem toàn văn văn bản: Tại đây  
theo moha.gov.vn