Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố
Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: thong-tu-14-2018-tt-bnv-sua-doi-quy-dinh-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho.pdf
Văn phòng Sở