Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, h...

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Thông tư 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày 25/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và xét thăng hạng; thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề để dự thi hoặc xét thăng hạng; nguyên tắc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn  Thông tư 03/2021/TT-BTTTT:

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/148189/VanBanGoc_3TT.PDF


Phòng Công chức viên chức