Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Thông báo.pdf
Văp phòng sở