Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: tuyển dụng.pdf
Danh mục tài liệu ôn tập: Danh mục tài liệu ôn tập.doc
Văp phòng sở