Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng công chức Cục thống kê năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo tuyển dụng công chức Cục thống kê năm 2022
Cục Thống kê tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2022
Theo đó, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau: 
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó: - Thống kê viên: 03 chỉ tiêu. - Nhân viên Văn thư: 01 chỉ tiêu. 
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. 
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính, từ ngày 31/5/2022 đến 17h ngày 29/6/2022. 
- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam, số 112, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
4. Thông tin chi tiết: Trên trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Hà Nam, địa chỉ: https://hanam.gso.gov.vn/Chitietthongbao.aspx” 
Phòng Công chức viên chức