Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo nộp hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo nộp hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính
X​em chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm 120.signed.pdf
Phòng CCVC