Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả phỏng vấn kỳ sét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo kết quả phỏng vấn kỳ sét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:tổng hợp kết quả pv.pdf
Văn phòng Sở