Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Thông báo Kết luận thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải
Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển; chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồngtại Sở Giao thông Vận tải giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2021.

Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải và đơn vị trực thuộc Sở. Ngày 24/6/2022, Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ đã thực hiện công bố Kết luận thanh tra số 01/KL-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ tại Sở Giao thông Vận tải:

-Về ưu điểm: Nhìn chung tập thể lãnh đạo Sở đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan làm tốt công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển; chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế được giao, bố trí số lượng cấp phó, số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc sở đảm bảo đúng theo quy định. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý đảm bảo quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; hồ sơ lưu trữ khoa học. Sở đã xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng được quan tâm và thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định.

- Về tồn tại, hạn chế: Việc đào tạo mới tập trung vào việc bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước... việc bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thành phần hồ sơ chưa đầy đủ. Tỷ lệ bình xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở còn vượt quá quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Giám đốc Sở Nộivụ kiến nghị Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra và chỉ đạo các đơn vị có liên quan có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để theo dõi, kiểm tra theo đúng quy định./.


Thanh tra sở