Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin

Tuyên truyền phổ biến  
Thông báo cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin ;

Căn cứ Quyết định số  05/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hà Nam;

Sở Nội vụ 

Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Nội vụ Hà Nam 

Chi tiết xem tại đây

quy chế cung cấp thông tin.pdf

​​


Văn phòng