Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thay đổi mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản hướng dẫn  
Thay đổi mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Thay đổi mẫu hợp đồng lao động
trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Theo đó, kể từ ngày 20/6/2023 hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ áp dụng mẫu quy định tại Phụ lục II (ban hành kèm theo Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023).

Chi tiết xem tại đây

PHU LUC II.doc


Phòng công chức viên chức