Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản

Thông tin chỉ đạo, điều hành Chuyển đổi số  
Tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18/9/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch).
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa: VGP

Kế hoạch đề ra mục tiêu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách theo các văn bản, chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ nay đến cuối năm 2023. 

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Đồng thời, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Tổ công tác trong hoạt động của Tổ công tác.

Kế hoạch cũng yêu cầu thực hiện có kết quả (bảo đảm chất lượng và tiến độ) các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Trong đó, tập trung vào Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 theo Quyết định số 933/QÐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023.

Từng thành viên Tổ công tác chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc để Cơ quan thường trực Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Tổ công tác và thành viên Tổ công tác không làm thay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với các Tổ chức phối hợp liên ngành có liên quan./.


nguồn Tạp Chí Tổ chức Nhà nước