Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THANH TRA TỈNH THANH TRA TRÁCH NHIỆM TẠI SỞ NỘI VỤ

Tin tức - Sự kiện  
THANH TRA TỈNH THANH TRA TRÁCH NHIỆM TẠI SỞ NỘI VỤ
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTra ngày 14/01/2022 của Thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 - 2021.

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Đoàn Thanh tra của Thanh tra tỉnh đã tiến hành các hoạt động thanh tra trực tiếp về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 - 2021.

Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra có đồng chí Trương Tuấn Lực - Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo, công chức của Thanh tra Sở, Văn phòng Sở.

a1.jpg

Quá trình làm việc với Đoàn thanh tra, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở và Văn phòng Sở trực tiếp làm việc với Đoàn (cung cấp hồ sơ, tài liệu, tài liệu kiểm chứng có liên quan đến nội dung thanh tra…). Trong thời hạn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra cùng công chức của Sở được phân công nhiệm vụ làm việc với Đoàn đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung tại Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và đúng trình tự, thủ tục tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ./


Thanh tra sở