Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Sở Tư pháp
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Sở Tư pháp

Ngày 20/5/2022, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trực tiếp tại Sở Sở Tư pháp.Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn Lực - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; các đồng chí thành viên trong Đoàn thanh tra. Đại diện Sở Tư pháp có đồng chí Bùi Đức Thái - Giám đốc Sở và các đồng chí là trưởng các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở. Tại hội nghị Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ, Kế hoạch thanh tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; thống nhất chương trình, phương pháp và lịch làm việc của Đoàn.

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện QLNN về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạp pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và nghề quản lý; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Bùi Đức Thái - Giám đốc Sở đã tiếp thu và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn của Sở phối hợp làm việc với Đoàn, báo cáo, cung cấp tài liệu, giải trình các nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Kết thúc hội nghị công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Trong thời hạn 30 ngày Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra theo đúng nội dung Kế hoạch số 23/KH-Đ.TTr ngày 13/4/2022 của Đoàn./.

tt1.jpg

tt2.jpg


Thanh tra sở