Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  
Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Phòng TC, BC tổ chức phi chính phủ thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định. 

2.2. Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

2.3. Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định;

+ Dự thảo Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Dự thảo Tờ trình tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực). 

+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ  chức lại đơn vị sự nghiệp công lập. 

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

2.8. Phí, lệ phí: Không. 

2.9.  Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 120/2020/NĐ-CP  ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 


Văn phòng sở