Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định thành lập tổ chức hành chính nhà nước

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tổ chức hành chính  
Thẩm định thành lập tổ chức hành chính nhà nước


1.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Công chức chuyên trách của Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3. 

- Bước 3: Phòng TC, BC tổ chức phi chính phủ thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

1.2. Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.

1.3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính theo quy định;

+ Dự thảo tờ trình thành lập tổ chức hành chính;

+ Dự thảo đề án thành lập tổ chức hành chính;

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ  chức hành chính.

+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:

Trong 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị  thành lập tổ chức hành chính.

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không. 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.


Văn phòng sở