Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BNV CỦA BỘ TRƯỞN...

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức chính quyền  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BNV CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

      Theo đó, đã điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; đồng thời, quy định lại quy mô thành lập thôn mới, tổ dân phố mới theo từng vùng, miền; cụ thể đối với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung có quy mô như sau:

       - Đối với tổ dân phố: Có từ 300 hộ gia đình trở lên.

    - Đối với thôn: Có từ 250 hộ gia đình trở lên.

    Ngoài ra, Thông tư còn quy định tổ chức của thôn, tổ dân phố: Mỗi thôn có trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 phó trưởng thôn, 01 tổ phó tổ dân phố. Quy định cụ thể nhiệm vụ của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn:Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; tập hợp, phản ánh, đề nghị UBND phường, xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân ở thôn, tổ dân phố; báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ở thôn, tổ dân phố; lập biên bản về kết quả đã đạt được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố, lập biên bản về kết quả đã đạt được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã, báo cáo kết quả cho UBND phường, xã; phối hợp Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động.

    - Quyền hạn của tổ trưởng tổ dân phố: Được ký hợp đồng về xây dựng công trình do nhân dân trong thôn, tổ dân phố đóng góp kinh phí đầu tư; phân công nhiệm vụ cho phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố; được UBND phường, xã mời họp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý, hoạt động của thôn, tổ dân phố; được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

​    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và bãi bỏ Điểm a, Khoản 2, Điều 14; Điểm c, đ, Khoản 1, Điều 8; Điểm b, d, Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.​


Văn phòng Sở