Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ...

Tuyên truyền phổ biến  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 27/QĐ-TTg thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 do Công ty cổ phần phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng làm chủ đầu tư, giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng theo quy hoạch được duyệt.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và thống nhất đầu mối giúp UBND thành phố theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về dự án đầu tư tại Khu CNTT, trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 08/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 892/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Theo đó bổ sung chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng đối với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (trước đây Quyết định số 1296/QĐ-TTg quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp gồm Văn phòng, 04 phòng nghiệp vụ và 02 đơn vị sự nghiệp).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Văn phòng sở