Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng tôn ...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024
Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021-2026” và Quyết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 95), ngày 08/4/2024 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNV tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 và Kế hoạch số 17/KH-SNV tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã năm 2024. Thời gian tổ chức trong quý II/2024.

Trong tháng 5/2024, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND 05/06 huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 580 người đại diện, thành viên ban quản lý của hơn 1.200 cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 630 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã (Phó Chủ tịch UBND; công chức văn hóa - xã hội - tôn giáo; Chủ tịch các hội, đoàn thể: MTTQ, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM). Riêng thị xã Duy Tiên sẽ tổ chức hội nghị trong tháng 6.

h2.jpg

Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ  tuyên truyền, phổ biến

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ

Hội nghị đã được nghe ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ truyền đạt chuyên đề “Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo" gồm 03 nội dung chính như sau: (1) Khái quát một số nội dung về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam; (2) Quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; (3) Luật tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ. Ngoài ra, hội nghị còn được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh truyền đạt chuyên đề “Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo bất hợp pháp"; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt chuyên đề “Hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo".

h3.jpg

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ

 tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Thanh Liêm

Đặc biệt, tại Hội nghị, ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND cấp huyện thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; làm tốt công tác tranh thủ, nắm bắt, xử lý kịp thời các vụ việc góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng hoạt động ổn định và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

h4.jpg

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ

 tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Lý Nhân

h5.jpg

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ

 tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Bình Lục

h6.jpg

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ

 tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Kim Bảng

​ 

 
​ 


Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng
Tin liên quan