Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và n...

Tuyên truyền phổ biến  
Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023

Nhằm tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển. Coi trọng thực hiện đồng bộ 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng điển hình tiên tiến là cơ sở, tiền đề cho việc lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên và xem xét biểu dương khen thưởng.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.

Xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm./.​

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN 2023.pdfphòng Thi đua khen thưởng