Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngà...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026)
Thực hiện Kế hoạch số 789/KH-UBTVQH15 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026);

Để Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, Sở Nội vụ đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1131/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 triển khai phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam" (06/01/1946 - 06/01/2026).

Theo đó mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tạo ra một bước ngoặt quan trọng - Thời kỳ đất nước ta có Quốc hội, Chính phủ, Hiến pháp tiến bộ, hội nhập và một hệ thống chính quyền đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, các cấp, các ngành và mọi người dân tiếp tục thi đua, đóng góp công sức nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào trong các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành, các địa phương, các đại biểu Quốc hội công tác ở tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, trong học tập và công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và sự thành công của Quốc hội khóa XV, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Mỗi cá nhân tiếp tục phát huy quyền làm chủ của mình tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan Quốc hội ngày một hoạt động hiệu quả hơn, hiệu lực hơn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm./.

Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử... (2) (1).pdf


Phòng Thi đua, khen thưởng