Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025”

Tuyên truyền phổ biến  
Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025”
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tối đa thời cơ, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025".

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp (nhất là chính quyền cấp huyện, cấp xã) trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải phóng mặt bằng trong tình hình hiện nay, đảm bảo việc giải phóng mặt bằng hoàn thành hoặc vượt tiến độ thời gian kế hoạch đề ra và đúng quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, với doanh nghiệp, nhà đầu tư có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm./.​

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG.pdf


phòng Thi đua khen thưởng