Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo sửa đổi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về việc ban hành Quy định quản...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dự thảo sửa đổi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 và Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND  ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018, Sở Nội vụ dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

          Quyết định mới phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm của UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đối với việc quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.​

dự-thảo-nghị-định-sửa-26.docx


Ban Tôn giáo