Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngày 18/11/2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Ngày 30/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Hai văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Để đảm bảo việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam tuân thủ đúng pháp luật hiện hành. Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và trình UBND tỉnh dự thảo thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngày 30/3/2018, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND được ban hành đảm bảo nguyên tắc:  công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, Cấp nào, ngành nào quyết định giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo thì cấp đó, ngành đó phải chịu trách nhiệm pháp lý về quyết định của mình.

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND bao gồm 03 Chương và 09 Điều, phân cấp về thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, huyện, xã, sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2018.

Xem Chi tiết văn bản nội dung văn bản tại file đính kèm. 06.pdf


Ban Tôn giáo
Tin liên quan