Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ Kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ và Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại các đơn vị, địa phương

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nội vụ Kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ và Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại các đơn vị, địa phương
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024; Quyết định số 225/QĐ-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong các ngày 21, 22, 23 tháng 5 năm 2024, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn Kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường; kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND huyện Bình Lục, UBND xã An Đổ, UBND xã An Lão.

vt1.jpg

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc sở Nội vụ - Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định Kiểm tra tại Sở Y tế

Các thành viên Đoàn kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công, trực tiếp kiểm tra tại đơn vị, yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng theo các nội dung của kế hoạch, trao đổi với các đơn vị về các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc gặp phải.

vt2.jpg

Đoàn Kiểm tra kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết thúc quá trình kiểm tra, Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn Kiểm tra nhận xét, đánh giá sơ bộ kết quả làm việc, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

vt3.jpg

Đoàn Kiểm tra thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, quản lý văn bản đi, văn bản đến


Phòng Cải cách Hành chính và Vă thư lưu trữ
Tin liên quan