Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH: MỤC TIÊU CUỐI CÙNG LÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH: MỤC TIÊU CUỐI CÙNG LÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Tại Phiên họp thứ 15 diễn ra vào ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021". Gợi ý một số nội dung cần thảo luận nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao giữa Chính phủ và Đoàn giám sát, làm cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kỹ hơn kết quả giám sát. Làm rõ hơn về mục tiêu tinh gọn biên chế, tinh gọn bộ máy; kinh phí tiết kiệm được… Chủ tịch Quốc hội cho rằng, số liệu trong báo cáo của Đoàn giám sát đã nêu nhưng vẫn cần cụ thể, chi tiết hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Sắp xếp, mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đặc biệt là việc phục vụ người dân ra sao. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc cho rằng, báo cáo đã phản ánh rõ nét bức tranh sát nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, kết quả đạt được, khó khăn hạn chế, các vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện… Hồ sơ báo cáo gồm nhiều tài liệu được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, được Chính phủ, các Bộ, ngành tham gia ý kiến, cơ bản thống nhất. Đồng thời, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các giải pháp về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030. Làm rõ thêm một số nội dung được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cập tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, quá trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính, tinh giản biên chế đã được thực hiện, phối hợp rất đồng bộ giữa các bộ với các cơ quan, kể cả của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Bộ Tài chính, các bộ cần đánh giá cụ thể ngân sách Nhà nước tiết kiệm được bao nhiêu sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh giản biên chế. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh quan điểm: Sắp xếp lại các đơn vị hành chính nhưng phải luôn bảo đảm cung cấp đầy đủ các dịch vụ công, đặc biệt các dịch vụ công thiết yếu và có tính phục vụ người dân. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã giải trình thêm một số vấn đề liên quan. Theo đó, Bộ trưởng bảy tỏ thống nhất rất cao với dự thảo báo cáo; cho rằng kết quả giám sát hết sức toàn diện, sâu sắc, kỹ lưỡng, chất lượng; cách thức tổ chức giám sát bài bản, chặt chẽ, khách quan, bám sát với thực tiễn, dân chủ; Đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc, khảo sát, lắng nghe, đối thoại nhiều chiều với địa phương, cơ sở, đối tượng tác động trực tiếp… Trên cơ sở kết quả, hạn chế và những kiến nghị được nêu trong báo cáo của Đoàn giám sát, Bộ Nội vụ kiến nghị ngay sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện nghị các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Về phía Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ phối hợp với các Bộ liên quan sớm tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành những chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ quyết định, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung một số nghị định, thông tư liên quan để triển khai kịp thời. Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Đoàn giám sát và cơ quan thường trực là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, xác đáng các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ý kiến phát biểu tại phiên họp để hoàn chỉnh báo cáo giám sát. Trong đó, làm rõ nhận định, đánh giá về kết quả hạn chế, vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân trong giai đoạn vừa qua, bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình. Từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để áp dụng trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp, kiến nghị bảo đảm tính khả thi, phù hợp, cụ thể, có lộ trình, có căn cứ chính trị, pháp lý và có cơ sở để tổ chức thực hiện. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nguyên tắc và tư tưởng chung của Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Đoàn giám sát và Thường trực Ban Pháp luật tiếp thu ý kiến của Chính phủ, các bộ, ngành, ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản. ​
Nguồn: baochinhphu.vn