Skip Ribbon Commands
Skip to main content

RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025
Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 01/4/2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa, đối với thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 01/01/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; trong đó, trước ngày 01/10/2023, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa; trước ngày 01/10/2024, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 01/01/2025, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Đối với thủ tục hành chính nội bộ trong 1 Bộ, cơ quan, địa phương, Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 01/01/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý Bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; trong đó, trước ngày 01/01/2024: các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 01/01/2025, các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính. Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương xác định rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025. Các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra. Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và thủ tục hành chính nội bộ trong 1 Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác xây dựng, triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện. ​
Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ