Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề án "Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy c...

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề án "Thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Nam"
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:491.pdf
Văn phòng Sở