Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hội và tổ chức phi Chính phủ và lĩnh vực Văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Các Quyết định ban hành  
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hội và tổ chức phi Chính phủ và lĩnh vực Văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Ngày 19/3/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 472/QĐ-SNV về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Theo đó thủ tục hành chính được sửa đổi là: Thủ tục Tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội; thủ tục hành chính được thêm mới là: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  19/3/2019.

Toàn văn Quyết định xemQĐ Công bố TTHC t3.2019.doc


Văn phòng Sở
Tin liên quan