Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020  
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ năm 2020
Xem chi tiết nội dung văn bnar tại file đính kèm:646.qd.PDF
Văn phòng Sở