Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Đề án xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định phê duyệt Đề án xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: cchc.pdf
Văn phòng Sở