Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2021
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: QĐ giao biên chế năm 2021.PDF
Văn phòng sở