Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh gồm 19 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, ngày 17 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

Xem chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tại file đính kèm: QUY CHẾ HOẠT ĐÔNG CỦA HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH.pdf


Phòng Thi đua, khen thưởng