Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạ...

Tuyên truyền phổ biến  
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025

Năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020  và Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Trong 10 năm triển khai thực hiện từ năm 2011-2020, Phong trào thi đua đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởn ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được và để Phong trào thi đua tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 -2025. Mục đích của phong trào là tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chị thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại file đính kèm: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.pdf


Phòng Thi đua, Khen thưởng