Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức chính quyền  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện
Ngày 8-11-2019, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QÐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

​Theo đó, Ban Bí thư quy định trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Ðảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Ðảng và lịch sử đảng bộ địa phương. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách… cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học…

Về tổ chức bộ máy, trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ bốn đến sáu người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp ủy cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy định này; kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư.

Quy định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 185-QÐ/TW, ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư khóa X.


theo moha.gov.vn