Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế phúc khảo bài thi trong kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quy chế phúc khảo bài thi trong kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 53.BCD.pdf
Văn phòng Sở