Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PHÒNG XDCQ&CTTN THAM MƯU BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN ...

Tin tức - Sự kiện  
PHÒNG XDCQ&CTTN THAM MƯU BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 152/TTHĐND ngày 25/10/2023 về việc đề nghị tự kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; Văn bản số 03/TTHĐND-VP ngày 08/01/2024 về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau cuộc khảo sát việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024.

Ngày 29/01/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SNV về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ năm 2024. Thông qua rà soát đã phát hiện 04 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cần thiết phải bãi bỏ, cụ thể:

1. Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố.

Lý do: Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Công văn số 1881-TB/VPTU ngày 28/11/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ, công chức cấp xã, người lao động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025.

Ngày 9 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-SNV về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025 để thay thế Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh. Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh là cần thiết.

2. Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhưng phải bảo đảm tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính cho cả đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này."

Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024, do đó Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam không còn phù hợp quy định hiện hành, nên cần thiết phải bãi bỏ.

3. Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổn dân phố; mức hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam để thay thế Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh, do đó việc bãi bỏ Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh là cần thiết.

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ). Phòng XDCQ & CTTN đang tham mưu xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Hiện nay, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đang được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi xin ý kiến góp ý của Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố./.​


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên