Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu in phiếu bầu cử và tài liệu phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu in phiếu bầu cử và tài liệu phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: KH lựa chọn NT.pdf
Văn phòng Sở