Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án thực trạng và giải pháp tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của các tổ chức hành chính, đơn vị sự ...

Văn bản quy phạm pháp luật  
Phê duyệt Đề án thực trạng và giải pháp tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền của tỉnh

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các quy định liên quan của pháp luật.

Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đã tổng hợp và xây dựng dự thảo Đề án thực trạng và giải pháp tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền của tỉnh và xin ý kiến các đơn vị có liên quan, tiếp thu góp ý và hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án.

Đề án thực trạng và giải pháp tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền của tỉnh đã cụ thể, chi tiết số lượng công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã cần tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026, trong từng năm của các cơ quan, đơn vị và dự kiến kinh phí thực hiện, làm cơ sở để Sở Tài chính có căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện, đồng thời là cơ sở để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu tại Kế hoạch số 2804/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ (tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước)./.​


Phòng Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ