Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 17 tháng 11 năm 2020 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ X thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 2. NQ 133 Quốc hội.pdf
Văn phòng Sở