Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồn...

Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem chi tiết nội dung Nghị quyết tại file đính kèm:2. NQ 133 Quốc hội.pdf
Văn phòng Sở