Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quả...

Tuyên truyền phổ biến  
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025
Ngày 10/9/2021, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Nghị quyết số  09-NQ/TU ngày 10/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý,sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025
Theo đó, Để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành dộng của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chi rđạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế mà nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản đem lại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra 04 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, giám sát của HĐND, vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác quản lý sử dụng đất, khoáng sản.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Chính quyền các cấp, các ngành, xây dựng cơ chế chính sách trong quan rlys đất đai, khoáng sản theo quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đại, khoáng sản.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiêm rtra, giám sát tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế sau kết luật thanh tra, kiểm tra.
Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại file đính kèm:nq 09.signed.pdf
Văn phòng sở