Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Nghị định 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Thông tư số Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Nghị định áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các địa phương, cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 1/7/2020 đến nay, thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định này.

Nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo (có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà chưa được chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mã số V07), chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số V09) thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định này.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Nghị định 77/2021/NĐ-CP:

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/148690/VanBanGoc_77-2021-N%C4%90.CP.pdfPhòng Công chức viên chức