Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

I. Tên sáng kiến: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

II. Tác giả sáng kiến:

1.  Họ tên: Hoàng Hải Minh

2. Họ và tên: Phạm Văn Quý

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

III. hiệu quả áp dụng của giải pháp

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới;

- Hướng dẫn cụ thể quy trình soạn thảo, ban hành văn bản, tiếp nhận văn bản, lưu trữ, thu hồi văn bản có nội dung bí mật nhà nước;

- Xác định rõ độ mật của văn bản, cách tăng mật, giảm mật, giải mật;​

IV. Lĩnh vực áp dụng: 

công tác Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ

V. Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 10 năm 2017


Văn phòng Sở