Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã

1. Tên sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã

2. Tác giả sáng kiến:

- Họ tên: Trương Thị Mai

- Ngày tháng năm sinh: 31 tháng 8 năm 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ Hà Nội

- Đơn vị: Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

3. Đồng tác giả sáng kiến:

- Nguyễn Bá Cẩn - Phó giám đốc Sở phụ trách Phòng XDCQ và CTTN

-  Tống Văn Sử - Trưởng Phòng XDCQ và CCTN

4.  Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng giải pháp

Sáng kiến này đã và đang tạo được hiệu ứng tích cực trong bộ máy hành chính ở cấp xã trên địa bàn tỉnh về việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giải quyết sau đào tạo, bồi dưỡng, tạo được dư luận tốt trong xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đi vào thực chất là đào tạo để nâng cao trình độ, đáp ứng với tiêu chuẩn của từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Tránh được tình trạng chạy theo bằng cấp để nâng ngạch, nâng lương.​

5. Khả năng áp dụng của giải pháp

Sáng kiến này được áp dụng đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh Hà Nam.​

​6. Dự kiến thời gian hoàn thành:tháng 11/2017Văn phòng Sở