Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở cùng Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng nghiên cứu, thảo luận và triển khai Quy chế làm việc của Sở Nội vụ

Tin tức - Sự kiện  
Lãnh đạo Sở cùng Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng nghiên cứu, thảo luận và triển khai Quy chế làm việc của Sở Nội vụ
Ngày 25/01/2024 Giám đốc Sở Nội vụ ký Quyết định số 39/QĐ-SNV về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 31/12/2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại hội nghị công chức, viên chức năm 2024. Sáng ngày 29/01/2024, ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và công chức Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng tổ chức nghiên cứu, thảo luận và triển khai Quy chế làm việc mới của Sở Nội vụ.

Điều hành buổi làm việc, Ông Đinh Văn Tùng - Trưởng phòng Tôn giáo, tín ngưỡng quán triệt những nội dung cơ bản của Quy chế, tập trung vào 05 nội dung chính: (1) Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Sở Nội vụ; Giám đốc và các Phó Giám đốc; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng; Công chức, viên chức và một số vị trí đặc thù khác. (2) Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác. (3) Quy định về thẩm quyền kí văn bản. (4) Quản lý văn bản đi, văn bản đến. (5) Văn hóa công sở.

Các công chức trong đơn vị tập trung thảo luận về 02 nội dung: (1) Mối quan hệ công tác giữa Sở Nội vụ với các cơ quan, đơn vị có liên quan. (2) Chế độ bảo mật, in sao, lưu trữ văn bản tài liệu và sử dụng con dấu nhằm đánh giá những việc đã thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Đỗ Hồng Hà đề nghị các công chức Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng tăng cường nghiên cứu các văn bản, tài liệu để áp dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, tuân thủ nghiêm các quy định trong thực thi công vụ, kỷ luật phát ngôn; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện nghiêm ​​


Phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng
Tin liên quan