Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ

Tin tức - Sự kiện  
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ
Thực hiện Kế hoạch số 1428/KH-UBND, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.

Ngày 13/8/2021, tại Sở Nội vụ, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do Ông Đỗ Hồng Hà - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn tiến hành làm việc với Sở Nội vụ và các phòng, ban liên quan là đối tượng kiểm tra về các nội dung đã phổ biến trong Kế hoạch. Làm việc với đoàn Kiểm tra do Ông Trương Tuấn Lực - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các ông, bà đại diện Lãnh đạo các phòng, ban liên quan trực thuộc Sở Nội vụ. Ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm tra.

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 theo yêu cầu của nội dung đề cương báo cáo. Các thành viên Đoàn kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công, trực tiếp kiểm tra tại đơn vị, yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng theo các nội dung của kế hoạch, trao đổi về các vấn đề còn chưa thống nhất.

Kết thúc quá trình kiểm tra, Ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng đoàn kiểm tra nhận xét, đánh giá sơ bộ kết quả làm việc, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.​